การทำผลงานวิชาการ

                         ต้องส่งอะไรบ้าง
                             1.ผลงานด้านที่1 (วฐ.1/1) ศึกษาจากผู้ที่ผ่านแล้วดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
                             2.ผลงานด้านที่2 (วฐ.2/1) ศึกษาตัวอย่างจากผู้ที่ผ่านแล้วดูว่าหน้าตา
                                เป็นอย่างไร(ห้ามลอกเด็ดขาดเขียนดัดแปลงได้เพราะผู้ตรวจเขาเคยอ่าน
                                มามากและเขาอาจจะมีตัวอย่างที่เรากำลังลอกอยู่ในมือ)
                             3.ผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรม(ห้ามลอกเด็ดขาดพราะเหตุผลเหมือนข้อ2)
                             4.รายงานการใช้(ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างแท้จริง)
                             5.คู่มือการใช้และแผนการสอน
                             6.ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ใหม่ว่ามีอะไรบ้าง
                         สิ่งที่ต้องทำ
                         1.ศึกษาหลักสูตร
                              1.1ศึกษาหลักสูตรว่าหลัีกสูตรต้องการอะไรแล้วสร้างนวัตกรรมหรือผลงานวิชาการ                                        เพื่อนำไปใช้กับเด็กแล้วให้เกิดผลตามที่หลักสูตรต้องการ
                         2.ศึกษารูปแบบของนวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการ
                               2.1ศึกษารูปแบบของนวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการจากผลงานตัวอย่างของผู้
                                   ที่ผ่านแล้ว ว่ามีอะไรบ้าง                                         เช่น  แบบฝึก     เอกสารประกอบการเรียน     เอกสารประกอบการสอน
                                                หนังสืออ่านเพิ่มเติม หรือ อื่นๆ ศึกษารูปเล่ม ตั้งแต่ปกถึงหน้าสุดท้าย
                                                ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
                                    ตัวอย่างรูปแบบของ เอกสารประกอบการเรียนประกอบไปด้วย
                                     1. ปก  ข้อความเขียนว่าอย่างไรเ้ว้นด้านละเท่ากี่เซนต์เว้นเผื่อตัดด้วย
                                     2. ใบรองปก เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีข้อความใดๆ
                                     3. ปกในเหมือนปกหน้าทุกประการพริ้นด้วยกระดาษบางอาจพริ้นสีเทาก็ได้
                                     4. คำนำ เขียนให้รู้ว่า ทำอะไร อย่างไร ให้เกิดอะไร
                                     5. สารบัญ
                                     6. คำชี้แจง เขียนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช้อย่างไรเตรียมตัวอย่างไร
                                     7.จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
                                     8. แบบทดสอบก่อนเรียน
                                     9. ผังมโนทัศน์
                                     10.เริ่มต้นส่วนของเนื้อหา(ศึกษาตัวอย่างจากผู้รู้อย่างละเอียด)
                                     11.ใบงาน
                                     12.แบบประเมิน
                                     13.เกณฑ์การประเมิน
                                     14.แบบทอสอบหลังเรียน
                                     15.บรรณานุกรม

                                     16.ภาคผนวก
                                          -เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
                                          -ผลงานนักเรียน
                                          -ภาพกิจกรรมนักเรียนกำลังปฎิบัติงาน
                             ( อย่าลืมทุกหน้าเว้นขอบกระดาษเผื่อตัดเวลาไปเข้าเล่ม  
                                 ซ้าย3.5ซม. บน 3ซม. ขวา3ซม.ล่าง3ซม. ระวังใส่เลขหน้าเผื่อตัดด้วย)
                                     
                         3.ปรึกษาผู้รู้หรือผู้ที่ผ่าน คศ.3 หรือ คศ.4(เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด)
                                     

 

003